Qianlong Dish – “Pudding Plate”, No.2

Qianlong Dish – "Pudding Plate", No.2

Qianlong Dish – “Pudding Plate”, No.2