19th C. Yixing Teapot – Zisha Ware

19th C. Yixing Teapot – Zisha Ware

19th C. Yixing Teapot – Zisha Ware