Yuan/early Ming Stem Cup – Cizhou Ware

Yuan/early Ming Stem Cup – Cizhou Ware

Yuan/early Ming Stem Cup – Cizhou Ware