Guangxu Wucai Vase – Phoenix

Guangxu Wucai Vase - Phoenix

Guangxu Wucai Vase – Phoenix