19th C. Yixing Teapot – Tree Trunk

19th C. Yixing Teapot – Tree Trunk

19th C. Yixing Teapot – Tree Trunk