Chinese Yongzheng/Qianlong Plate – Butterflies

Chinese Yongzheng/Qianlong Plate – Butterflies

Chinese Yongzheng/Qianlong Plate – Butterflies