18th C. Chinese Kangxi/Yongzheng Plate – Garden

18th C. Chinese Kangxi/Yongzheng Plate – Garden

18th C. Chinese Kangxi/Yongzheng Plate – Garden