Guangxu Cloisonne Vase – Dragons

Guangxu Cloisonne Vase – Dragons

Guangxu Cloisonne Vase – Dragons