Dynasties

go to ›› Chinese Antiques

go to ›› Antiques for Sell

go to ›› Japanese Antiques
Chronology of the Chinese Dynasties Chronology of the Japanese Dynasties
Neolithic Period (c. 7000-2852 B.C.)
Three Sovereigns and
the Five Emperors (2852-2070 BC)
Xia (2070–1600 BC)
Shang (1600–1046 BC.)
Western Zhou (1029–771 BC)
Eastern Zhou (770–221 BC)
Qin (221-206 B.C.)
Western Han (206 B.C. -A.D. 25)
Eastern Han (25-220)
Six Dynasties: (220-589)
– Three Kingdoms (220-265)
– Jin (265-420)
– Southern and Northern Dynasties (420-589)
Sui (589-618)
Tang (618-907)
Five Dynasties (907-960)
Northern Song (960-1126)
Southern Song (1127-1279)
Yuan (1279-1368)
Ming: (1368-1644)
– Hongwu (1368-1398)
– Jianwen (1399-1402)
– Yongle (1403-1424)
– Hongxi (1425-1425)
– Xuande (1426-1435)
– Zhengtong (1436-1449)
– Jingtai (1450-1457)
– Tianshun (1457-1464)
– Chenghua (1465-1487)
– Hongzhi (1488-1505)
– Zhengde (1506-1521)
– Jiajing (1522-1566)
– Longqing (1567-1572)
– Wanli (1573-1619)
– Taichang (1620-1620)
– Tianqi (1621-1627)
– Chongzhen (1628-1644)
Qing: (1644-1911)
– Shunzhi (1644-1661)
– Kangxi (1662-1722)
– Yongzheng (1723-1735)
– Qianlong (1736-1795)
– Jiaqing (1796-1820)
– Daoguang (1821-1850)
– Xianfeng (1851-1861)
– Tongzhi (1862-1874)
– Guangxu (1875-1908)
– Xuantong (1909-1912)
Republic of China (1912-1949)
People’s Republic of China / PRC (1949-1995)
Jomon (10,000-300 BC)
Yayoi (300 BC-300)
Yamato Period (300-552)
Asuka Period (552-645)
Nara Period (645-794)
Heian Period (794-1185)
Kamakura Period (1185-1333)
Muromachi Period (1333-1573)
Momoyama Period (1573-1615)
Edo Period (1615-1868)
Meiji Period (1868-1912)
Taisho Period (1912-1926)
Showa Period (1926-1989)
Heisei Period (1989-Present)
 

go to ›› Chinese Antiques

go to ›› Antiques for Sell

 

go to ›› Japanese Antiques