14th C. Sukhothai Oil Jar – Ribbed

14th C. Sukhothai Oil Jar - Ribbed

14th C. Sukhothai Oil Jar – Ribbed