18th C. chinese Qianlong Plate – Butterflies

18th C. chinese Qianlong Plate – Butterflies

18th C. chinese Qianlong Plate – Butterflies