18th C. Chinese Yongzheng/Qianlong Plate – Bird

18th C. Chinese Yongzheng/Qianlong Plate – Bird

18th C. Chinese Yongzheng/Qianlong Plate – Bird