Kategorie: – 1875-1908 Guangxu

Qing Dynasty | Guangxu Period (1875-1908)